Зи хьэлъагъыр килограмм 68-м нэблагъэхэм я гупым гугъущэ демыхьу и хьэрхуэрэгъухэр хигъащIэурэ финалым щынэсащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Цакоев Сармат. КIэух зэIущIэм абы зымащIэкIэ къефIэкIащ Великобританием къикIа Макнейш Крис­тиан икIи дыжьын медалыр къихьащ. Сармат илъэс 18 хъуа къудейуэ аращ икIи иджырейр балигъхэм яхэту япэу иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэшхуэщ. 2020 гъэм Токио щекIуэкIыну Олимп джэгухэм зэрыхэтын рейтинг очко бжыгъэхэр жыджэру  абы зэхуехьэс. 

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и медалхэм хэлъхьэныгъэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа Хан Полинэ. Зи хьэлъагъыр килограмм 67-м нэблагъэ­хэм я финал ныкъуэ зэIущIэм абы зы очкокIэ ­къефIэкIащ Олимп джэгухэм тIэунейрэ щытекIуа Тыркум къикIа Татар Нур. КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэм и хьэрхуэрэгъур щыхигъэщIэри, Хан ещанэ увыпIэр къихьащ.Ди спортсменхэр ягъасэ Ахъмэт Амиррэ Хан Артуррэ.