Япэу абы дуней псом щынэхъ лъагэ дыдэ щыгур къигъэIурыщIауэ щытащ 2011 гъэм накъыгъэм и 21-м. Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубзхэм ящыщу Мэз Каринэ и закъуэщ Эверест тIэунейрэ дэкIыфар. Спортсмен цIэрыIуэр здынэса щыгухэм ящыщщ Хъан-Тенгри (метр 6637-рэ), Килиманджарэ (метр 5895-рэ), Манаслу (метр 8156-рэ), Охос-дель-­Саладэ вулкан нэхъ лъагэ дыдэр (метр 6893-рэ), нэгъуэщIхэри. Iуащхьэмахуэ и щыгум адыгэ альпинисткэ цIэрыIуэр нэсащ 150-м щIигъурэ.

 «ЛъагапIи 7» клубым щыщ гупыр щыгум къехыжу я хэщIапIэм къэсыжа нэужь, абыхэм зыхуэфащэ сертифи­катхэмрэ «Эверест-2018» дыщэ дамыгъэхэмрэ иратащ.

 Иджыпсту Каринэ къокIуэжри гъуэгу тетщ. Абы поплъэ и унагъуэр, и лэжьэгъухэр, ди республикэм щыщ цIыху куэд. Ар Iэтауэ кърагъэблэгъэжыну загъэхьэзыр.

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и пресс-IуэхущIапIэ.