2011 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыпсэуащ унагъуэр, иужькIэ ­Иорданием Iэпхъуэжащ. 2013 гъэм Дамир зыщигъэсэн щIидзащ Al Jee Al Hadid клубым джиу-джитсу спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ. 

Дамир жэз медаль япэу къыщихьауэ щытащ 2015 гъэм Иорданием и чемпионатым. 2016 гъэм Абу-Даби щекIуэкIа дунейпсо зэпеуэм дыжьын медаль къыщыхуагъэфэщащ. Къы­кIэ­лъы­кIуэ илъэсым дунейпсо чемпионатым и фестиваль екIуэкIыу дыщэ медалыр къихьащ, а гъэ дыдэм езы чемпионатым дыжьын къыщихьащ. 2018 гъэми Иорданием и чемпионатым — дыщэ, Абу-Даби дунейпсо чемпионатым — дыжьын медалхэр къыхуагъэфэщащ Дамир. Ди лъэпкъэгъу щIалэ цIыкIум и насып нэхъыбэ хъуну, спортым ­лъагапIэшхуэхэр щызыIэригъэхьэну дохъуэхъу.