ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м спортымкIэ министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, спортсменхэм я гъэсакIуэхэр, зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр.

Алыдж-урым бэнакIуэхэм Европэ зэхьэзэхуэм медалитI къыщахьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэблагъэхэм я гупым и кIэух зэIущIэм ХъуэкIуэн Альберт щефIэкIащ Макаренкэ Глеб икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Гъуэныбэ Iэуес (кг 80) жэз медалыр къихьащ.

БэнэкIэ хуитымкIэ европэпсо зэпеуэм пашэныгъэр щиубыдащ зи хьэлъагыр килограмм 80-м нэблагъэхэм я гупым щыбанэ Тембот Ахьмэдхъан.

БэнэкIэ лIэужьыгъуитIымкIи Урысейм и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм япэ гуп увыпIэхэр щаубыдащ.

Дзэм къулыкъу щезыхьэкIхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионату ЦСКА-м и спорткомплексым щекIуэкIам урысей бэнакIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 9 къыщахьащ (абыхэм ящыщу 6-р дыщэщ) икIи япэ гуп увыпIэр яубыдащ. Къэралым и текIуэныгъэм медалитIкIэ хэлъхьэныгъэ хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм.

Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм я гупым и финал зэIущIэм Локьяев Жамболэт нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Азербайджаным щыщ Мамедов Мурад нэхъ-рэ икIи дыщэ медалыр къихьащ.

ЕтIуанэ текIуэныгъэр къэралым къыхуихьащ Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэ (кг 87-рэ). ЗэIущIэм хухаха зэманыр и кIэм нэмысу абы хигъэщIащ иран бэнакIуэ Ализаде Арман.

Ди щIалэхэр ягъасэ Аслъэн Азэмэт, Къардэн Анзор, Локьяев Юрий, Белгъэрокъуэ Эдуард, Елчэпар Мурат сымэ.


Жыласэ Замир.