Лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Лондон щекIуэкIа Налкъутналмэс лигэм къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

Зэрыщымыгугъауэ, иджырей зэхьэзэхуэм Ласицкене Марие ныкъуэкъуэгъу жыджэр къыхуэхъуащ Италием щыщ Воллонтигарэ Еленэ. СпортсменитIри тынш дыдэу сантимери 195-м нэсащ. Марие япэ бгъэдыхьэгъуэм абы щхьэпрылъащ, Еленэ ар къыщызэринэкIар етIуанэ дэлъеигъуэрщ. Зэпеуэм къыхэнар а тIурати, сантиметри 198-р дагъэхуащ. Валлонтигарэ и щхьэзакъуэ рекор-дыр зэрыхъур сантиметри 196-рэт. МетритI лъагагъыр Марие етIуанэ дэлъеигъуэкIэ къызэринэкIащ, итальян спортсменкэр ещанэ бгъэдыхьэгъуэм абы пэлъэщащ икIи и рекордыр иригъэфIэкIуащ.

КъыкIэлъыкIуэу тIури сантиметр 202-м щхьэпрылъащ: Ласицкене етIуанэ дэлъеигъуэкIэ, Валлонтигарэ — ещанэкIэ. ЛъагапIэр сантиметр 204 нэс яIэтащ икIи Марие япэ дэлъеигъуэкIэ ар къызэринэкIащ, мы лъэхъэнэм игъэува дунейпсо рекор- дым къытригъэзэжу. Воллонтигарэ Еленэ тIэунейрэ абы щыпэмылъэщым и гугъэр хихыжри, адэкIэ зэхьэзэхуэм къыхэкIащ.

Сантиметр 208-м трагъэувэну Марие судьяхэм елъэIуа щхьэкIэ, Урысейм и рекордым щхьэпрылъыфакъым. Зэхьэзэхуэм Ласицекене япэ увыпIэр (метри 2,04-рэ) щиубыдащ. Воллонтигарэ Еленэ етIуанэщ (метри 2,02-рэ), США-м къикIа Каннингхэм Вашти ещанэщ (метр 1,91-рэ).

Фигу къэдгъэкIыжынщи, иджьрей зэхьэзэхуэм и пэ махуитIкIэ ди лъэпкъэгъур щытекIуащ Къэзан щекIуэкIа Урысейпсо зэхьэзэхуэм. Абы къызэринэкIащ метри 2 лъагагъыр.

Ласицкене Мариерэ Воллонтигарэ Еленэрэ къыкIэлъыкIуэу щызэхуэзэнущ атлетикэ псынщIэмкIэ Европэм и чемпионату Берлин щекIуэкIынум.