ФокIадэм и 8-м и пщэдджыжьым адыгэ ныпхэр ящхьэщыту Налшык дэкIри, автомашини 150-м щIигъум Краснодар яунэтIащ. Пщыхьэщхьэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм ахэр щыдэщIыну я мурадт Урысей Феде­рацэм грэпплингым-кIэ плIэнейрэ и чемпион, джиу-джитсумкIэ дунейм тIэунейрэ щытекIуа, грэпплингымкIэ дунейпсо джэгухэм бжьыпэр щызыубыда ­Багъ Алий. Абы и хьэрхуэрэгъут АСВ-м и иужьрей зэпе­уитIым я чемпион шэшэн щIалэ Абдулвахабов Абул-Азиз.
Зэхьэзэхуэр щекIуэкI пэшым щIэзу кърихьэлIахэм трагъэгушхуэ Багъ Алий зэзауэр хуабжьу жыджэру къы­щIидзащ. Абы и хьэрхуэрэгъур утыкум ириу­кIыхь зэпытт. Псом хуэмыдэу Абдулвахабовым удын хьэ­лъэхэр игъэвырт ираудауэ лъэгум къыщихутам и деж. Адыгэ щIалэр тIэунейрэ текIуэныгъэ пасэм пэгъунэ­гъуащ, арщхьэкIэ зыщагъэпсэхун хуей лъэхъэнэр къэсурэ зэIущIэр къызэтрагъэувыIащ.
АСВ-м и чемпионми и «дыщэ бгырыпхыр» тыншу итынутэкъым. ЗэфIэкI лъагэ зэриIэр абыи къызыкъуихащ икIи Багъыр мызэ-мытIэу хигъэзыхьащ.
ЗэIущIэм и кIэухыр ди лъахэгъум нэхъ къехъулIащ. Аращ судьяхэм абы текIуэныгъэр хуагъэфащэу чемпионыгъэр щIыIэрагъэхьар.
Краснодар щекIуэкIа зэхьэзэхуэм дыщигъэгуфIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зыхъумэ нэгъуэщI зы щIалэми. Туменов Альберт абы щыхигъэщIащ Бразилием къикIа Родригес Сирэ.


Хьэтау Ислъам.