Зэхьэзэхуэм кърихьэлIахэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ икIи махуэш- хуэмкIэ ехъуэхъуащ Кэнжэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Пщынокъуэ Олег, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, къуажэ спорт комплексым и унафэщI Сэралъп Олег сымэ, нэгъуэщIхэри.

«Нобэ дыпоплъэ дэтхэнэ зыми зэIущIэ дахэ, удэзыхьэх къэвгъэлъэгъуэну. Псори фызэрыщыгъуазэщи, ди лъэпкъэгъу Мудрэн Беслъэн Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгухэм дзюдомкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ. Дэтхэнэ зыми ар фи плъапIэу фыкъэхъуну ди гуапэщ. Спортым къищынэмыщIауэ, еджэным, гъащIэм фызыхуейр щызыIэрывгъэхьэну сынывохъуэхъу», — захуигъэзащ спортсмен ныбжьыщIэхэм ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

АдэкIэ зэхьэзэхуэм щIадзащ. Зыхэта гупхэм щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Щад Алимбэч (кг 35-рэ), Мурачай Ихьсан (кг 38-рэ), Мамий Аскэр (кг 42-рэ), Жэмыхъуэ Марат (кг 46-рэ), Жангуразов Солтан (кг 50), Гуппоев Тамерлан (кг 55-рэ), Щауэ Къантемыр (кг 60), Къанкъул Давид (кг 66-рэ), Николаев Алан (кг 73-рэ), Беслъэней Идар (кг 73-м щIигъу) сымэ.

ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр иратащ. 

 

 

Жыласэ  Замир.