НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт комплексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.

Илъэс 17-19 хъу ныбжьыщIэу 100-м нэблагъэр я хьэлъагъ елъытауэ увыпIэ нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ.
А зэхьэзэхуэм КъБР-м щыщ бэнакIуэхэм медалиплI щызыIэрагъэхьащ. УвыпIэ нэхъыщхьэр яубыдащ Щхьэгъэпсэу Къантемыр (кг 57-рэ), Шэру Иналбэч (кг 65-рэ), Хатанов Идар (кг 74-рэ) сымэ. Мэкъуауэ Альберт (кг 65-рэ) дыжьын медалыр къихьащ.