Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэ- кIащ дзюдомкIэ Урысейм ис ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэ 62-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмыса цIыху 600-м нэблагъэ.

Мисировыр Исмэхьил утыкум тхуэнейрэ ихьати, псоми щатекIуащ. Иужьрейуэ абы и хьэрхуэрэгъу хъуар Иркутск щыщ Махмадбеков Махмадбект. Ар хигъащIэри, ди щIалэм ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ.
Мисировыр и гъэсэнщ Емкъуж Мухьэмэд.