Республика Дагестан и журналистское сообщество России реализуют совместные проекты
УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэблагъэ хэтщ.

Панорама черкесской кухни
Адыгэ шхыныгъуэхэр

Аддэ лъэхьэнэжь жыжьэхэми уIэбэжмэ, ди IуэрыIуатэми, нарт хъыбархэми, таурыхъ-шыпсэхэми къыхощыж сыт щыгъуи адыгэхэм шхын зэмылIэужьыгъуэ куэд яупщэфIу, сыт хуэдиз и лъэпIагъыу хьэщIэ къахуемыблэгъами, я щхьэ щIэмыпIэстхьэжу ди лъэпкъ шхыныгъуэхэмкIэ ягъэхьэщIэфу зэрыщытар.

Моление Созерешу – богу земледелия и изобилия
Адыгэм и тхыдэр

ЩIыгум и ныбжьым ебгъапщэмэ, псэ зыIут дунейм еплъытмэ, цIыхум къикIуа гъуэгур кIэщI дыдэщ, тхыдэм и щапхъэхэмкIэ ар мащIэщ. Апхуэдэу щытми, цIыху лъэпкъыр хущIэхьащ куэду зэщхьэщыкIын я суфэткIэ, я бзэкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, щIыпIэу зыщыпсэухэмкIэ. Нобэрей щIэныгъэм цIыхухэр я сурэткIэ, я нэпкъпэпкъкIэ егуэшыр негроид, монголоид, европоид жыхуиIэ расэхэмкIэ.

Черкесская свадьба
Адыгэхэм хьэгъуэлIыгъуэр зэрырагъэкIуэкI хабзэр

ЦIыху гъащIэмрэ абы къигъэщIыжа хабзэхэмрэ икъукIэ гъэщIэгъуэну зэхэлъщ. НыбжьыщIитIыр зэпсэуэгъу хъууэ, сабий ягъуэту, я лъэпкъым, цIыху гъащIэм пашэн щхьэкIэ абы я Iыхьлы, я благъэхэм псори ящIэ, ямыIэри къагъуэт. ЦIыху гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу къыщымыхъу Iуэхугъуэ дахэр зэрагъэбжьыфIэ, гу имыкIыж зэращI Iэмал щIагъуэщ хьэгъуэлIыгъуэр.

Адыгейские долгожители
Нэхъыжь зэрагъэлъапIэ хабзэхэр

«Нэхъыжь зымыгъэлъапIэр щхьэ лъапIэгъу ихуэкъым», -жеIэр адыгэм. А псалъэжь Iущым щIэлъыр аращи, нэхъыжьым пщIэ хуэзымыщIым адыгэхэм зэи фэ ираплъу щытакъым, цIыхуми хабжэтэкъым. Нэхъыжьым и унафэм къару здимыIэ, абы и псалъэр здыземыкIуэ унагъуэм ноби «щIалэ-унэ джэдэщ» - хужаIэр. Ауэ апхуэдиз пщIэр къыхуэзыщI лъэпкъым и хабзэми ткIийуэ къигъэувт езы нэхъыжьри къыхуащI пщIэм хуэфэщэжу щытыпхъэу.

Похоронные традиции
Дунейм ехыжам кIэлъызэрахьэ хабзэхэр

Дэтхэнэ лъэпкъми хуэдэу , адыгэхэр къакIуа тхыдэ гъуэгу кIыхьым пхыкIащ зыужьыныгъэ, зыузэщIыныгъэ зэхуэмыдэхэми. Дунейм ехыжам хуащIэу, кIэлъызэрахьэу щыта хабзэхэри апхуэдэщ. Уеблэмэ, адыгэм адрей ди хабзэхэр нэхъ къызэтенащ лIэныгъэм ехьэлIахэм нэхърэ. Шэч хэмылъу ар къыздихьащ ди лъэпкъыр зыIууэн хуей хъуа дин зэпыдз-зэхъуэкIым.

Книги
Адыгэ псалъэжьхэр

Адыгэ фольклорым нэхъ пщIэ зиIэу хэтыр псалъэжьхэращ. Ахэм къагъэлъагъуэ лъэпкъым и беягъыр. Адыгэ псалъэжьхэр лъэпкъ зэхуэмыдэхэм яйм къызэрыщхьэщыкIыр и щIыхь инымкIэрэщ. Япэ дыдэу адыгэ псалъэжьхэр щIэджыкIакIуэхэм я Iэ къыщыIэрыхьар е-19-нэ лъэхъэнэращ.

Семья адыгов
Адыгэхэм сабийм кIэлъызэрахьэ хабзэхэр

Адыгэ унагъуэр, абы и хьэл-щэн дахэхэр сыт щыгъуи щытащ хъуэпсапIэу дэтхэнэ щIалэгъуалэм щхьэкIи. Абы къыхихт и гъащIэ дерсхэри. Адыгэ унагъуэм гъэсэныгъэр къыщыщIидзэт сабийр зэрыцIыкIу лъандэрэ и акъылыр зэтриубыдэхукIэ. Абы и лъабжьэу ягъэувтэр сабийм и адэ анэм я зэхущытыкIэр, я дуней тетыкIэр.

Национальная одежда черкесов
Адыгэ фащэ

ЦIыхухъу щыгъыныр - щIагъщIэлъы, цей, къэптал, джанэ, гъуэншэдж, бгырыпх, хъурыфэ е упщIэ пыIэ, лъей, лъахъстэн вакъэ е шырыкъу лъапщэ кIыхьхэр, (щIымахуэм упщIэ лъей, Iэфэ вакъэ), лъейхэр е лъапэ фIэту ящIт, е лъэгупскIэ ирагъэубыдт къыдэмыкIуейн щхьэкIэ. Бзылъхугъэ щыгъыныр - щIагъщIэлъ, джанэ, бахуцей, щIыIур зыIулъ плIэ, гъуэншэдж лъапэ кIыхь, лъей, лъэпэд, вакъэ, пыIэ - щхьэхуэу щытщ хъыджэбзхэм папщIэ, таж сурэт - нысащIэхэм япэ сабийр ягъуэтыху зэрахьэ. Сабий зыгъуэта анэм зэи пыIэ щхьэритIэгъэжтэкъым, телъыр IэлъэщIрэ, щхьэфIэпхыкIрэт.