Блэжьын бгъуэтмэ, пшхыни бгъуэтынщ.

###

Дыщэр дыщэ зыщIыр пщIэнтIэпсщ.

###

Гугъу уехьу къэблэжьыр IэфIщ.

###

ЗэдеIэмэ бгыри ягъэкуэш.

###

Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым.

###

Къуажэ зиIэ нэхърэ Iэ зыфIэт.

###

Мэлыхъуэр куэдмэ, мэлыр хьэрэм мэхъу.

###

Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.

###

НэрыIэзэ Iэпэзадэ.

###

ПщIэнтIэпс пщIэншэ хъуркъым.

###

Iуэху мыублэ блэ хэсщ.

###

Iуэхуншэ псалъэрейщ.

###

Ахъшэ и куэдмэ, делэми пщыщ.

###

Зи Iуэ былым из нэхърэ, зи щхьэ акъыл ит.

###

Ибэр бэшэчщ.

###

Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэкъым.

###

ТхъэмыщкIагъэр къраджэркъым - езыр къуокIуэ.

###

УтхъэмышкIэу беипхъу къомышэ.

###

Дунейр къэкIухьи уи унэ ихьэж.

###

Дыщэ унэ нэхърэ уи унэжь.

###

Дзэгъащтэ дзэ псо и уасэщ.

###

Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.

###

Зауэм хэту джатэ хьэху яткъым.

###

УэфIым и ужьыр уэлбанэщ, зауэм и ужьыр хьэдагъэщ.

###

Уи адэ и щIыпIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ.

###

Уи нэ къеIэм и псэм еIэж.

###

Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ си хэкужь сыщылIэ.

###

Хьэрэ пэт и къуажэр ибгынэркъым.

###

Япэ умыуэ, къауэм ущымысхь.

###

«Акъыл уэстын, хьэмэрэ былым уэстын?» - щыжаIэм, «Акъыл къызэти, былым сэ къэзгъуэтыжынщ»,  - жиIащ.

###

Акъылыр жыжьэу маплъэ, нэр абы и лъагъуэм ирокIуэ.

###

Вы хъунур шкIэ щIыкIэ ящIэ.

###

Гумм пыкIыр, гум хохъуэж.

###

Гур зыхуеIэм, Iэр лъоIэс.

###

ГуфIэгъуэри гуIэгъуэри къызэдокIуэ.

###

Делагъэм уритепщэ нэхърэ, акъылым урипщылIмэ нэхъыфIщ.

###

ДунеймкIэ зызыгъэнщIа хьэдрыхэ кIуакъым.

###

Дунейр чэзущ.

###

ЖаIэ псор къэхъуркъым, къэхъу псор яIуатэркъым.

###

Зым и хущхъуэ зым и щхъухьщ.

###

КIапсэр и псыгъуапэм зэпоч.

###

Мыщэ дыгъужь фIэбэлацэщ.

###

Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ.

###

АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.

###

Бзаджэм уи кIэр иубыдмэ, пыупщIи блэкI.

###

Быным къыщхьэщыж хабзэкъым.

###

Гугъэ нэпцIыр щхьэгъэпцIэжщ.

###

Гупщыси псалъэ, зыплъыхьи тIыс.

###

Дахэм блэр гъуэм къыреш.

###

Делэ благъэ нэхърэ губзыгъэ бий.

###

Делэм уи пыIэ хуэгъэтIылъи блэкI.

###

Жьым еубзи, щIэр гъэгушхуэ.

###

Захуэм - хабзэр и телъхьэщ.

###

Зы жьэм жьэдэкIыр, жьищым жьэдохьэ.

###

Зым ищIэр щэхущи, тIум ящIэр нахуэщ.

###

КIэпIейкIэ зымылъытэр, кIэпIейкIэ и уасэркъым.

###

Нэмыс здэщымыIэм насыпи щыIэкъым.

###

Нэхъыжь кIэлъыджэркъым - кIэлъокIуэр.

###

Уи анэ къыбжиIэ едэIуи, уи адэ къыбжиIэ - гъэзащIэ.

###

Блэр зытраукIэр и шэрэзщ.

###

Гупыр зыгъэгупыр гуп и уасэщ.

###

Дзыбэ дзы усщ.

###

Жьым тесу, псым йопыдж.

###

И къамэ тIэу къихкъым, и псалъэ тIэу жи1экъым.

###

КхъузанэкIэ псы зэрехьэ.

###

Псыкъуий мастэкIэ къетI.

###

Яхуэмыуший ущиекIэ Iэзэщ.

###

IитIкIэ Iэ зыубыдым щIыбагъ псалъэ и куэдщ.

###

Iэ зиIэр къанэри, жьэ зиIэр кIуащ.

###

Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ.

###

Зэкъуэш псори зы анэм къилъхукъым.

###

И анэ еплъи и пхъу къашэ.

###

Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ.

###

Нэхъыжь зэрымыс унагъуэм, гъы макъ шыкуэдщ.

###

Уи адэр фIамэ, уэ уи щытхъукъым, къуэфI упIамэ къыпщытхъунщ.

###

Фыз быдэ илI хьэлэлщ.

###

ФызыфI илI цIэрыIуэщ.

###

ХьэщIэр жэщищ исмэ быным ящыщ мэхъуж.

###

Яхэдэр мэдэхъу, яхэпхъуэр IыхьэфIэщ.

###